Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum,

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

na

„zakup i dostawę mięsa, wędlin”

 

Nr sprawy:  01/2015- P

Termin składania ofert upływa 12.11.2015r  (czwartek) o godz. 10.00.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum.

Termin otwarcia ofert  12.11.2015r.  (czwartek) godz 10.15. (gabinet socjalny)

Termin związania ofertą 30 dni licząc od daty składania ofert zgodnie z art. 85 ust 1 pkt. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163).

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6 - wzór umowy