Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

Główną misją Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie jest rehabilitacja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zwłaszcza tych z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym i chorych psychicznie.

 

 

 

 

CELE I ZADANIA ZAKŁADU

 

Zakład tworzy się w celu:

1/ zatrudniania osób niepełnosprawnych w stosunku do których orzeczono znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2/ prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w pkt. 1,

3/ przygotowania do życia w otwartym środowisku oraz pomocy realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę indywidualnych możliwości osób, o których mowa w pkt. 1

 

 

 

Celem Zakładu jest realizacja zadań statutowych związanych z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb pracowników, w tym zabezpieczenie:

1/ miejsca pracy, wyposażenie w niezbędne urządzenia produkcyjne i sprzęt,

2/ odzież ochronną oraz środki czystości,

3/ utrzymania czystości na stanowisku pracy,

4/ niezbędnej pomocy w załatwieniu spraw osobistych,

5/ usprawnienia leczniczego- w miarę istniejących możliwości Zakładu,

6/ dostępu do kultury i rekreacji,

7/ stymulowania nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem,

8/ działań zmierzających do usamodzielnienia pracowników w miarę ich możliwości.

 

 

 

Do zadań realizowanych przez Zakład w szczególności należy:

1/ prowadzenie, przez poszczególne Warsztaty wyszczególnione w strukturze Działu Produkcyjno- Usługowego, działalności o charakterze produkcyjno- usługowym,

2/ prowadzenie działalności marketingowej w zakresie zbytu wyrobów,

3/ zabezpieczanie usług rehabilitacyjnych,

4/ prowadzenie właściwej pracy socjalnej na rzecz pracowników,

5/ organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej,

6/ zapewnienie odzieży ochronnej i środków higieny osobistej,

7/ zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych zakładu, w tym dbałość o ich sprawność i właściwy stan techniczny,

8/ prowadzenie bieżącej obsługi finansowo- księgowej Zakładu,

9/ bieżące wykonywanie analiz w zakresie między innymi wydatkowania środkówfinansowych, kalkulacji kosztów oraz innych zagadnień związanych z realizacją planów finansowo- rzeczowych Zakładu,

10/ sporządzanie okresowej sprawozdawczości z zakresu zadań związanych z funkcjonowaniem Zakładu,

11/ prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej,

12/ prowadzenie spraw osobowych pracowników zakładu,

13/ prowadzenie spraw organizacyjnych, regulujących całokształt funkcjonowania zakładu,

14/ prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników Zakładu,

15/ organizowanie działalności szkoleniowej na rzecz pracowników Zakładu,

16/ prowadzenie, przezosoby uprawnione, kontroli wewnętrznych w poszczególnych działach wyodrębnionych w strukturze Zakładu.